Звітність 2011 р.
 Назад

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Максименко Володимир Пилипович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

26.04.2012

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00242909

1.4. Місцезнаходження емітента

04080, м.Київ, Тульчинська буд 6

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(044) 4685211 (044)4683070 (044)468-42-82

1.6. Електронна поштова адреса емітента

maksymenko@poligraphmash.com.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2012

 

(дата)

 

2.2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Цiннi папери" №76

 

25.04.2012

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

http://www.poligraphmash.com.ua

в мережі Інтернет

26.04.2012

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 Сторінка:  1      2      3      4      5      6      7      8      9      10      11      12      13     14     15     16     17      18        19        20        21         22         23         24          25           26            27             28               29           30            31            32            33            34              35             36            37 

Назад


© АО "Киевполиграфмаш" © Developed by WTM