Особлива інформація (Архів)
 

Дата розміщення 29.11.2016 р.  11:00

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор       Максименко Володимир Пилипович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   25.11.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Київполiграфмаш"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04080, м.Київ, Тульчинська,6
4. Код за ЄДРПОУ
00242909
5. Міжміський код та телефон, факс
(044)4683070 (044)4684282
6. Електронна поштова адреса
maksymenko@poligraphmash.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.11.2016
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 224 Бюлетень цiннi папери України 29.11.2016
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.poligraphmash.com.ua в мережі Інтернет 29.11.2016
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
24.11.2016 звільнено Головний бухгалтер Шепiлко Леся Степанiвна ТТ 250278
07.10.2014 Дарницьким РВ ГУ ДМС України в м.Києвi
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до наказу Генерального директора ПрАТ "Киiвполiграфмаш" №141 вiд 22.11.2016 р. з посади головного бухгалтера звiльнена Шепiлко Леся Степанiвна. Шепiлко Л.С. не є акцiонером товариства, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Паспортнi данi : серiя ТТ, номер 250278, виданий Дарницьким РВ ГУ ДМС України в м.Києвi 07.10.2014 р. Посадова особа перебувала на посадi з 26.06.2014 р.
24.11.2016 призначено головний бухгалтер Титенко Валентина Олексiївна НК 433760
22.12.1997 Козелецький РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до наказу Генерального директора ПрАТ "Киiвполiграфмаш" №142 вiд 23.11.2016 р. на посаду головного бухгалтера призначено Титенко Валентина Олексiївна.Титенко В.О. не є акцiонером товариства,непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Паспортнi данi : серiя НК, номер 433760 виданий Козелецьким РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл. 22.12.1997р. Посади,якi обiймала протягом своєї дiяльностi: головний бухгалтер консорцiума "Вiйськово-будiвельна iндустрiя"

Дата розміщення 26.04.2016 р.  14:00


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор       Максименко Володимир Пилипович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   25.04.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Київполiграфмаш"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04080, м.Київ, Тульчинська,6
4. Код за ЄДРПОУ
00242909
5. Міжміський код та телефон, факс
044-4685211 044-4684282
6. Електронна поштова адреса
maksymenko@poligraphmash.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2016
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у* №77 Бюлетень Цiннi папери України 27.04.2016
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.poligraphmash.com.ua в мережі Інтернет 26.04.2016
  (адреса сторінки)   (дата)

 

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата обліку (за наявності) Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1   22.04.2016 фiзична особа - 17.16841 5.00000
Зміст інформації:
22 квiтня 2016 року емiтентом отримано вiд Центрального депозитарiю ПАТ "НДУ" Перелiк акцiонерiв , якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства станом на 20.04.2016 р. у звязку с чим емiтенту стало вiдомо про зменшення акцiй у акцiонера , якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй товариства.Пакет акцiй власника -фiзичної особи зменшився з 275862 шт. простих iменних акцiй , що становило 17,16841 % вiд загальної кiлькостi акцiй та 22,30163 % вiд загальної кiлькiстi голосуючих акцiй до 80340 простих iменних акцiй, що становить 5,0000 % в загальнiй кiлькостi акцiй та 5,49556 % в загальної кiлькостi голосуючих акцiй.
2   22.04.2016 фiзична особа - 13.8591 35.567649
Зміст інформації:
22 квiтня 2016 року емiтентом отримано вiд Центрального депозитарiю ПАТ "НДУ" Перелiк акцiонерiв , якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства станом на 20.04.2016 р. у звязку с чим емiтенту стало вiдомо про збiльшення акцiй у акцiонера , якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй товариства. Пакет акцiй власника - фiзичної особи збiльшився з 222688 шт. простих iменних акцiй , що становило 13,85910 % вiд загальної кiлькостi акцiй та 0,00 % вiд загальної кiлькiстi голосуючих акцiй до 571501 простих iменних акцiй , що становить 35,567649 % в загальнiй кiлькостi акцiй та 39,09284 % в загальної кiлькостi голосуючих акцiй.


Назад                               Далі

© АО "Киевполиграфмаш" © Developed by WTM